Müftülüğümüzden
Namaz Vakti ve Ana Menü Göster

BaşkanlığımızileGençlikveSporBakanlığıişbirliğindeyürütülençalışmalarbağlamında2017- 2018eğitimöğretimyılındadaKrediveYurtlarKurumuyurtlarındagençleremanevirehberliktebulunmaküzeresüreklipersonelgörevlendirmesiyapılacaktır.

DETAYLI BILGI ICIN TIKLAYINIZ